Προστασία δεδομένων
και απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Η MSD έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου, karkinos-pnevmona.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω αυτού, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (ΕΕ), του νόμου 4624/2019 και εν γένει το σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων.

Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και τις πρακτικές επεξεργασίας που χρησιμοποιούμε.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσει για τον τρόπο που η MSD συλλέγει μέσω του Ιστοτόπου της karkinos-pnevmona.gr και εν συνεχεία χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία.

O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον. Με την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας θεωρείται ότι αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική. Η παρούσα Πολιτική έχει ισχύ μόνο για τον Ιστότοπο karkinos-pnevmona.gr. Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, η MSD δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για την από αυτούς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία MERCK SHARP & DOHME ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «ΜSD», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 63, 17456, Άλιμος Αττικής.

Eίδη Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας, συλλέγονται αυτομάτως μέσω των cookies που χρησιμοποιούμε τα εξής δεδομένα:

  • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
  • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, καθώς και τη συσκευή του χρήστη (πχ. ημέρα και ώρα σύνδεσης, χρησιμοποιούμενος φυλλομετρητής και λειτουργικό σύστημα, επισκεφθείσες ιστοσελίδες)

Σκοποί και Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

  1. i) Η ΜSD συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, όπου αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης έννομων συμφερόντων [αρ. 6 παρ. 1(στ) ΓΚΠΔ] για το σκοπό της εξασφάλισης της απρόσκοπτης και φιλικής προς το χρήστη λειτουργίας του Ιστοτόπου της, καθώς και της ασφάλειας και σταθερότητας των συστημάτων της.
  2. ii) Η MSD προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη [αρ. 6 παρ. 1 (α) ΓΚΠΔ] για σκοπούς ανάλυσης της συμπεριφοράς των Χρηστών μέσω ανώνυμων στατιστικών δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά με τον Ιστότοπο και έτσι να μπορέσει να εισάγει βελτιώσεις σε αυτόν. H συγκατάθεση παρέχεται μέσω της επιλογής κατάλληλων ρυθμίσεων στο pop-up που εμφανίζεται. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της, μέσω αλλαγής των ρυθμίσεων cookies.

Ανήλικοι

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η MSD δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.

Aποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

H MSD μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά στο προσωπικό της που εργάζεται εντός ή εκτός Ελλάδος και σε τρίτους, δηλαδή εταιρίες θυγατρικές της MSD ή συνδεδεμένες με αυτή, εταιρίες με τις οποίες η MSD ενδεχομένως συστήσει κοινοπραξία ή συγχωνευθεί ή στις οποίες πωληθεί, κυβερνητικά όργανα, δικαστικές και διοικητικές αρχές, διαδόχους της επιχείρησής της MSD και συμβαλλόμενους, οι οποίοι δυνάμει συμφωνίας επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της MSD και οι οποίοι ενεργούν επ’ ονόματί της MSD για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για συμμόρφωση προς νόμιμες υποχρεώσεις της ή για άλλους σκοπούς στους οποίους οι χρήστες συναινούν ρητώς. Όλοι οι ως άνω αποδέκτες συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Όταν η MSD διαβιβάζει τα δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εγγυάται ότι θα λαμβάνει πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας σε αυτές τις χώρες.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η MSD δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.

Επιπλέον, η MSD διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη πλην των αναφερομένων ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών,

(β) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινο

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η MSD δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η MSD χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Η MSD θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, τις ισχύουσες προθεσμίες παραγραφής και τυχόν άλλες έννομες υποχρεώσεις μας.

Τα Δικαιώματά σας

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της MSD δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την MSD ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων τους, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Περαιτέρω, οι χρήστες έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση αυτή πριν από την ανάκλησή της. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να περιέχει σαφές και συγκεκριμένο αίτημα και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@email.msd.gr. Η MSD υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Τέλος, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ.: 2106475600, email: complaints@dpa.gr..

Πολιτική Cookies

Κατά την επίσκεψη της Ιστοσελίδας είναι ενδεχόμενο να συλλεγούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την MSD στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα, καταγράφονται τα ‘domains’ από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της MSD, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η MSD μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, και ιδίως μέσω των λεγομένων «cookies», που αποτελούν ειδικές τεχνολογίες, οι οποίες δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.

  • Cookies

Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους (“text file”) το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το διαδικτυακό τόπο στο πλοηγητή του υπολογιστή του χρήστη στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο της MSD πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Για παράδειγμα τα cookies επιτρέπουν την προσαρμογή του δικτυακού τόπου ή των διαφημίσεων έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον πλοηγητή του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

– Eίδη Cookies

Απολύτως Αναγκαία Cookies: είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Ιστοτόπου μας.

Cookies Προτίμησης: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Cookies Απόδοσης, Ανάλυσης και Έρευνας: η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μια υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. (“Google”). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “Cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός της ιστοσελίδας και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου γενικά.

Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται. Η παρούσα πολιτική θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Παρόλο που η MSD διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας πολιτικής, θα ενημερώνει μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας σχετικά με σημαντικές αλλαγές, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής, και όπου κρίνεται απαραίτητο, μέσω e-mail.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00329
941-09032021-ONC-LUN
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη