Παράγοντες
κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου 1

  • Κάπνισμα: Το κάπνισμα αποτελεί με διαφορά τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα, καθώς εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 80% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα διεθνώς οφείλεται στο κάπνισμα. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνεται και το παθητικό κάπνισμα.
  • Έκθεση σε ουσίες όπως είναι το αέριο ραδόνιο και ο αμίαντος
  • Έκθεση σε ουσίες που υπάρχουν π.χ., σε ειδικούς χώρους εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών μεταλλευμάτων, των εισπνεόμενων χημικών ουσιών ή ορυκτών και των εξατμίσεων των κινητήρων ντίζελ)
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Ακτινοθεραπεία στους πνεύμονες
  • Πόση νερού που έχει μολυνθεί με αρσενικό
  • Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα
  • Γήρας
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00424
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1. American Cancer Society. Lung cancer (Non–Small Cell).
Διαθέσιμο: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html